Karta zgonu
 
Dokument stwierdzający zgon, który niezbędny jest do zlecenia eksportacji ciała i przygotowania do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu. Powinny być wydawane w trzech egzemplarzach:
- jeden przedstawia się administracji   cmentarza w celu pochowania zwłok
- drugi ZUS-owi
- trzeci dla celów statystycznych.

Akt zgonu
Dokument wyrabiany w USC na podstawie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego, metryki w przypadku małoletniego. Akt zgonu wyrabia się w miejscu zdarzenia śmierci, niezależnie od miejsca zamieszkania we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy przyznawany na pokrycie kosztów pogrzebu przysługuje w razie śmierci:
ubezpieczonego tj. osoby objętej ubezpieczeniem rentowym na podstawie art. 6,7 10 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
osoby pobierającej emeryturę lub rentę.
członka rodziny osoby wymienionej w punktach wyszczególnionych wyżej
osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełnia warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, instytucji zakonnej lub diecezjalnej, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. Zasada ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, o którym mowa wyżej.
Kwota zasiłku pogrzebowego ogłaszana jest w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego
Wszelkie formalności związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego może załatwić firma pogrzebowa. W ramach zasiłku całość kosztów pogrzebowych można zrealizować bezgotówkowo. Zasiłek zastaje przelany na konto zakładu pogrzebowego, a po potrąceniu należności, pozostała kwota wypłacana jest osobie organizującej pogrzeb.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez: ZUS, KRUS, MSWiA, WBE


wynosi 4000,00 zł.

Członkami rodziny są:
dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.
przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.
wnuk i rodzeństwo.
małżonek ( wdowa i wdowiec ).
rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające